Skip to Content

06 February 2016

02 Feb / 28 Feb - Hà Nội

Đa diện

Triển lãm tranh Đa diện của Nguyễn Thế Hùng 02.02 > 28.02 Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp 02.02 – 18h00   Loạt tranh « « Đa diện » gồm 18 tác phẩm là sự tập hợp và phát triển tiếp theo của 3 bộ tranh « Mưa hoa », « Những bông hoa nhỏ » và « Ngày rỗi ». Với cách… [Đoc tiếp]