Skip to Content

16 February 2017

Hội thảo Nghe Độc lập: Radio ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 16.2.2017 – 18h00 Hội trường L’Espace Ngôn ngữ : tiếng Anh – tiếng Việt Diễn giả: Lonán Ó Briain, trợ lý giáo sư âm nhạc, Trường đại học Nottingham. Vào cuối những năm 1950, chương trình phát thanh bị ảnh hưởng như… [Đoc tiếp]