Skip to Content

13 April 2017

13 Apr / 20:00 - Hà Nội

Tứ tấu Tana

Nhạc cổ điển & đương đại Hội trường L’Espace 13.04.2017 – 20h00 Cũng tại TP Hồ Chí Minh ngày 14.04.2017 Giá vé 170 000 VND Giá vé thành viên 100 000 VND Giá vé sinh viên 80 000 VND Vé bán tại L’Espace từ ngày 14.03.2017 2012 : Giải Fuga của Hiệp hội soạn nhạc Bỉ… [Đoc tiếp]