Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI
Hội thảo: Đông Nam Á: “Hội nhập” tới tận cơ sở
Nhạc fusion : Di thực
Triển lãm ảnh: Ở giữa lưng chừng
Độc tấu piano: Kính vạn hoa - Trang Trịnh

Nghệ thuật biểu diễn

24 Mar / 20:00 -

Kính vạn hoa-Trang Trịnh

07 Apr / 20:00 -

Di thực

Nghệ thuật thị giác

16 Mar / 10 May -

Ở giữa lưng chừng

Hội thảo

05 Apr / 18:00 -

Ra mắt tiểu thuyết Chín bỏ làm mười của Trần Chiến

14 Apr / 9:30 -

Cái chết hay điểm đến của cuộc đời

17 Apr / 18:00 -

Hội thảo giới thiệu sách dịch Nhập môn khoa học truyền thông