Hội thảo
Đông Nam Á: “Hội nhập” tới tận cơ sở
29.03.2018 – 18h00
Hội trường l’Espace
Vào cửa tự do
Dịch song song Anh-Việt

Diễn giả:
– Yves Goudineau, Viện Viễn đông Bác cổ (Paris)
– Andrew Hardy, Viện Viễn đông Bác cổ (Hanoi)
– Jacques Leider, Viện Viễn đông Bác cổ (Bangkok & Rangoon)

Các diễn giả khác (chờ xác nhận) :
– Chayan Vaddhanaphuti, Đại học Chiang Mai
– Silvia Vignato, Đại học Milano Bicocca
– Tim Harper, Đại học Cambridge
– Volker Grabowsky, Đại học Hamburg

Ở Đông Nam Á, hội nhập thường là quan điểm hay khẩu hiệu của các nhà chính trị gia và các nhà khoa học chính trị. Làm thế nào để những chính sách và thực tế của một khu vực hội nhập ảnh hưởng đến cuộc sống của dân thường từ thành phố, thị trấn, cho đến nhà và nơi làm việc ở Đông Nam Á. Các nhà nhân loại học, xã hội học cùng với sử gia đã quan sát về vấn đề này. Quan sát của họ dựa trên nền tảng lịch sử về các hình thức hội nhập căn cứ vào nghiên cứu thực địa gần đây được tài trở bởi Uỷ Ban Châu Âu – đưa ra bức tranh toàn cảnh về sự hiện đại ở thế kỷ 21 khi hội nhập ngày càng gia tăng ở khu vực Đông Nam Á.