Hội thảo

Nền kinh tế thương mại, các dòng chảy phi thị trường và Nhà Nước ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ Đổi mới : chiến lược thích ứng của các hộ nông thôn với những bất định của kinh tế thị trường

29/02/2016 – 18h
Hội trường
Vào cửa tự do
Dịch song song Pháp Việt

 

Diễn giả :
Emmanuel Pannier, nhà Nhân học, Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp
Lâm Minh Châu, Tiến sĩ Nhân học xã hội (Đại học Cambrige), giảng viên Khoa Nhân học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội)

Chính sách Đổi Mới, ra đời cuối những năm 80, đã tạo ra một môi trường đặc trưng bởi sự cân bằng liên tục được điều tiết giữa tình trạng ổn định và bất định của kinh tế thị trường. Trong bối cảnh này, các hộ gia đình ở nông thôn triển khai các chiến lược để thích ứng với những bất bình ổn của thị trường. Để bảo đảm được cuộc sống, họ cố gắng nắm bắt những cơ hội, đôi khi rủi ro, đến từ thị trường, từ Nhà nước và từ những mối quan hệ của họ. Tính hai mặt này sẽ được trình bày và minh họa thông qua hai nghiên cứu thực địa, thực hiện tại vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Nghiên cứu đầu tiên đề cập tới các dòng chảy phi thị trường (có đi có lại, biếu tặng , trao đổi mang tính nghi lễ, giúp đỡ nhau, v.v…) để chứng tỏ vai trò và vị thế của quan hệ giữa các cá nhân trong việc điều tiết xã hôi địa phương, trong bối cảnh mà các quy luật của thị trường và của Nhà nước không đủ sức mạnh để giải quyết tranh chấp, tạo ra sự hợp tác giữa các cá nhân và xóa bỏ các nghi ngại.

Nghiên cứu thứ hai trình bày về tính đa dạng trong chiến lược kinh tế của các hộ gia đình, dựa vào các cơ hội mà thị trường đem lại nhưng tránh được áp lực « hiện đại hóa » của nhà nước.

Thông qua việc đánh giá những cái được và mất, các hộ gia đình này cố gắng dự đoán trước và phòng ngừa những bất định có thể xảy ra trên thị trường để cải thiện điều kiện sống của mình.