Hội thảo 
Giới thiệu  sách Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em: bắt chước, trò chơi và giấc mơ, hình ảnh và biểu trưng” của Jean Piaget 
20.02 – 9h
Hội trường
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ : Tiếng Việt

Diễn giả :
Nguyễn Xuân Khánh et Hoàng Hưng, dịch giả tác phẩm
Dẫn chương trình : Ông Chu Hảo – GĐ NXBTT

… Cùng Jean Piaget – Lại chuyện trẻ em …
Nhà xuất bản “Tri thức”: Bản dịch thứ hai, cuốn sách của Jean Piaget về Tâm lý học phát triển  “Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em: bắt chước, trò chơi và giấc mơ, hình ảnh và biểu trưng”  “La formation du symbole chez l’enfant: imitation, jeu et rêve, image et representation”

Dịch giả: Nguyễn Xuân Khánh et Hoàng Hưng
Tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm

Giới thiệu: Cùng với cuốn sách thứ nhất “Sự ra đời trí khôn ở trẻ em” “La naissance de l’intelligence chez l’enfant” (đã dịch năm 2014), cuốn sách này, cùng với cuốn “Sự tạo dựng cái thực ở trẻ em” tạo thành mộ chân kiềng Tâm lý học Piaget về sự phát triển của trẻ em. Các nhà sư phạm tìm thấy ở đây những điểm tựa tâm lý học để xây dựng chương trình học tử tế cho trẻ em – một trong những điều kiện của cuộc Cải cách Giáo dục cho Việt Nam.

Chủ trì: Giáo sư Chu Hảo
Trình bày báo cáo: Các dịch giả Hoàng Hưng và Nguyễn Xuân Khánh