Hội thảo
Tạo dựng giá trị thông qua hoạt động Sát nhập và mua lại
Value creation in mergers and acquisitions

11.3.2016 – 09h00
Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ hội thảo : Dịch song song Anh – Việt 

Etienne REDOR
Phó Giáo sư, Trường Quản lý AUDENCIA
Tiến sĩ ngành Quản lý Khoa học – Đại học Lille 2, Tiến sĩ Tài chính – ESCP-EAP, Paris
Associate Professor, AUDENCIA School of Management
Doctorate in Management Sciences – University of Lille 2, PhD in Finance – ESCP-EAP, Paris

Mục tiêu của hội thảo là nghiên cứu việc tạo ra giá trị và động cơ đằng sau hoạt động sáp nhập và mua lại

Đầu tiên, chúng tôi đặt ra giả thiết khác để giải thích lý do tại sao các công ty bắt đầu cam kết bất chấp sự hủy hoại giá trị trong hoạt động  sáp nhập và mua lại. Tuy nhiên, thông qua các ví dụ từ hoạt động của Mittal Steel đến Arcelor SA, chúng tôi nhấn mạnh rằng một số hoạt động có lợi cho cả các cổ đông của công ty mục tiêu và các cổ đông của bên đề nghị. Điều này sẽ dẫn chúng ta đặt câu hỏi về yếu tố quyết định tạo ra giá trị trong hoạt động sáp nhập và mua lại.

Mặc dù giám đốc điều hành công ty luôn công bố rộng rãi rằng mục tiêu lớn của họ đối với hoạt động sáp nhập và mua lại là để tạo ra giá trị cho các cổ đông, các nghiên cứu học thuật cho thấy nhiều trường hợp làm giảm giá trị (hoặc ít nhất gây ra hiệu suất kém) do việc sáp nhập hoặc mua lại. Kết quả này là trái với ý tưởng cho rằng sức mạnh tổng hợp chính là động lực chính của hoạt động sáp nhập và mua lại, đồng thời chỉ ra rằng có thể có động cơ khác cho các nhà lãnh đạo (ít nhiều có uy tín …) nhằm khuyến khích các nhà lãnh đạo thực hiện sáp nhập và mua lại để tránh việc giảm giá trị cho cổ đông.

The objective of this conference is to study the creation of value and motives behind mergers and acquisitions

First, we present alternative hypotheses to explain why the company starts get committed despite the destruction of value in a merger or acquisition. However, through the example of operation from Mittal Steel to Arcelor SA, we highlight that some operations that are beneficial to the shareholders of both target and initiating companies. This will lead us to the question about the determinants of value creation in mergers and acquisitions.

Although company executives announced in the vast majority that their goal in the operation of mergers and acquisitions is to create value for their shareholders, academic studies showed many cases of value destruction (or at best, very poor performance) after the announcement of a merger or acquisition. This result is a contrary to the idea that the synergy would be the main motivation of mergers and acquisitions operations and indicates that there may be other motivations for leaders (many less reputable …) that encourage leaders to perform merger and acquisitions even when it destroys value for shareholders.