Trưng bày
Tôi và những người khác
của NXB Ecole de Loisirs

Từ 5 đến 30 tháng 5
Hành lang tầng 2
Vào cửa tự do

Triển lãm Tôi và những người khác mang tới những hình ảnh và hoạt động để giúp trẻ em có ý thức về sự sẻ chia, về sự khác biệt và nâng cao hiểu biết khi tiếp xúc với người khác.

Hãy kết hợp hình ảnh và văn chương để giúp giáo dục và phát triển tài năng của trẻ.

logo IF logo ecole loisirs