Hiện nay, có khoảng hai mươi địa phương của Pháp tham gia các dự án hợp tác phát triển với các tỉnh thành của Việt Nam, trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác phi tập trung.

Hợp tác phi tập trung Pháp – Việt mang lại một giá trị to lớn cho các hoạt động của Pháp tại Việt Nam thông qua việc tham gia vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như củng cố lại các khả năng về thể chế của các tác nhân địa phương.

Bộ Ngoại giao Pháp trợ giúp về tài chính cho các hoạt động hợp tác này bằng cách kêu gọi dự án được phân chia theo phạm vi quốc gia hay theo lĩnh vực. Cơ quan hợp tác và hoạt động văn hóa thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đóng vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương của Pháp và hỗ trợ phát triển hình thức hợp tác này.

Vào năm 2013, theo thống kế của Hội các thành phố của Pháp (CUF), có 74 dự án hợp tác phi tập trung được triển khai trong các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, y tế, văn hóa, hợp tác Pháp ngữ, cấp nước và xử lý nước thải, phát triển nông thôn, di sản, môi trường, đào tạo nghề … (theo Atlas về hợp tác phi tập trung của Pháp).

Để hiểu thêm về hoạt động hợp tác phi tập trung của Pháp tại Việt Nam, vui lòng xem thêm các trang sau: