Kiểm tra trình độ

Đối với các trường, các trường đại học, các doanh nghiệp hay tổ chức muốn đánh giá và xác định trình độ tiếng Pháp của học sinh, sinh viên, người lao động hay người lao động trong tương lai, chúng tôi có tổ chức các kỳ thi kiểm tra trình độ theo Khung tham chiếu chung của châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECR).

examens-certifications Các kỹ năng được đánh giá bao gồm:

  • Nghe hiểu
  • Đọc hiểu
  • Nói
  • Viết

Thi thử để chuẩn bị và thi đỗ lấy bằng DELF-DALF

Để chuẩn bị và để có thể may mắn lấy được bằng DELF-DALF, bạn có thể làm bài thi thử DELF hoặc DALF trong điều kiện như thi thật. Tất cả bài thi như những bài thi chính thức. Bài thi thử DELF và DALF bao gồm :

  • Bài thi chung : nghe hiểu, đọc hiểu và viết.
  • Bài thi cá nhân : nói.

Bài thi thử sẽ được các giáo viên chính thức được chỉ định chấm thi DELF-DALF đánh giá. Và tất nhiên, bài thi nói cũng được các cán bộ hỏi thi chính thức tham gia.