Luật pháp của Việt Nam yêu cầu các Tổ chức Đoàn kết quốc tế (OSI) phải đăng ký hoạt động với các cơ quan có thẩm quyền. Đại sứ quán Pháp rất quan tâm đến việc tôn trọng quy định và khuyến khích tất cả các tổ chức phi chính phủ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Tất cả các Tổ chức Đoàn kết quốc tế (OSI) muốn hoạt động nhân đạo hay hợp tác phát triển tại Việt Nam đều phải được chính phủ Việt Nam chấp thuận. Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO) là cơ quan tập hợp các bộ, ban ngành chuyên môn nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, trong đó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) là cơ quan quản lý các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, Ban Điều phối và viện trợ nhân dân (PACCOM), trực thuộc VUFO mới chính là đơn vị quản lý trực tiếp hoạt động của các tổ chức này.

PACCOM làm việc với các tổ chức phi chính phủ. Cơ quan này soạn thảo các văn bản pháp quy và quy định nhằm quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Một trong các mục tiêu của cơ quan là nắm bắt được toàn bộ hoạt động của các tổ chức này.

Để hiểu thêm về các thủ tục hành chính, vui lòng xem thêm trang sau (bằng tiếng Anh).

Để hiểu thêm về hợp tác phi chính phủ của Pháp tại Việt Nam, vui lòng xem thêm các trang sau :