Ban Điều phối và viện trợ nhân dân (PACCOM)

105A Quán Thánh, Hà Nội, Việt Nam
Tel.: (84 4) 8436 936/7
Fax: (84 4) 8452 007
[email protected]

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO)

105A Quán Thánh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84 4) 38 45 63 03
Fax: (84 4) 37 33 02 01
[email protected]
www.vietpeace.org.vn

Cơ quan hợp tác và hoạt động văn hóa

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Tel: (84-4) 39 44 57 00 (5796)
Fax: (84-4) 39 44 57 87
www.ambafrance-vn.org

Cơ quan phát triển Pháp tại Hà Nội

G.P.O. Box 137
6-8 Tôn Thất Thiệp
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
www.afd-vietnam.org

Để hiểu thêm về hợp tác phi chính phủ của Pháp tại Việt Nam, vui lòng xem thêm các trang sau :