Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Nghệ thuật thị giác

Archives

07 Sep / 25 Sep - Huê

Triển lãm: Bên trong

Của Lê Minh Phong Trong Tuyên ngôn của chủ nghĩa siêu thực, André Breton đã nhắc tới một giai thoại rằng mỗi ngày vào lúc đi ngủ, Saint-Pol-Roux lại cho treo trên cổng tư thất của mình ở Camaret một tấm biển viết rằng: Nhà thơ đang làm việc. Như vậy chứng tỏ giấc mơ… [Đoc tiếp]