Skip to Content

12 April 2017

12 Apr / 18:00 - Hồ Chí Minh

Châu Âu là gì? “Ý tưởng Châu Âu” thông qua Lịch sử

Hội thảo Châu Âu không chỉ đơn thuần là một châu lục về mặt địa lý. Ý tưởng châu Âu, vốn thường chỉ được nhìn nhận qua bề dày lịch sử của tiến trình hội nhập châu Âu trong thế kỷ 20, đã có từ trước khi chúng ta biết đến những sự phát triển… [Đoc tiếp]